Anbi

ANBI status Johanneskerk en (deel)gemeenten

De Johanneskerk is een samenwerkingsgemeente in Amersfoort van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. De laatste groepering valt samen met de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Amersfoort. De vrijzinnig hervormden maken deel uit van de Protestantse Gemeente te Amersfoort als wijkgemeente van bijzondere aard. Zowel de Johanneskerk als geheel, als de drie gemeenten afzonderlijk – door de binding met hun landelijke koepelorganisatie – zijn door de Belastingdienst erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Kerkelijke bijdragen en giften

U kunt uw kerkelijke bijdrage of een (periodieke) gift doen aan de Johanneskerk of aan één van de gemeenten afzonderlijk. Kerkelijke bijdragen en giften kunnen worden opgevoerd als aftrekpost van de inkomstenbelasting. Daarvoor geldt echter een drempel van 1% van het belastbare inkomen. Deze drempel kan men vermijden door een periodieke gift te doen. Voorheen was daarvoor een notariële acte vereist, maar per 1-1 2014 is daarvoor een onderhandse acte voldoende. Daarin kunt u aangeven dat u de komende 5 jaar een (ongeveer) gelijkblijvend bedrag schenkt. Het voordeel is dat u meer belasting terugkrijgt. 1

Nalatenschappen

Indien u na uw overlijden een bedrag wilt nalaten aan de kerk moet dat in uw testament worden opgenomen via een notaris.

De volgende gegevens zijn van belang:

Stichting Financiële Samenwerking DoReVH (Johanneskerk)

RSIN: 811048032

Bankrekeningnummer: NL63 INGB 0000 3152 03

Penningmeester: Dhr. H. Heimensen, tel.: 033 2453450

Doopsgezinde Gemeente Amersfoort

RSIN: 002562790  (Groepsbeschikking Algemene Doopsgezinde Sociëteit)

De site van de Doopsgezinden is www.doopsgezind.nl

Bankrekeningnummer: NL80 INGB 0000 1561 08

Penningmeester: Mw. P.M. de Jong-Van der Gevel, tel.: 033 4551960

Remonstrantse Gemeente Amersfoort

RSIN: 002611107 (Groepsbeschikking Remonstrantse Broederschap)

De site van de Remonstranten is www.remonstranten.org

Bankrekeningnummer: NL12 INGB 0000 1228 00

Penningmeester: Dhr. H. Heimensen, tel.: 033 2453450

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Amersfoort

RSIN: 008560985

De site van de PKN is www.protestantsekerk.nl

Bankrekeningnummer: NL46 INGB 0000 3240 45

Penningmeester: Dhr. H. H. Diephuis, tel.: 0341413192

Adresgegevens Johanneskerk:

Het adres van de Johanneskerk en de drie gemeenten is: Westsingel 30, 3811 Amersfoort.

Telefoonnummer secretaris kerkenraad: 033 4755938 (Dhr. J.R. Nienhuis).

E-mail adres: Johanneskerk@live.nl

Bestuur en verantwoording:

Het bestuur van de Johanneskerk wordt gevormd door een gezamenlijke kerkenraad die als volgt is samengesteld: minimaal twee leden van elk der afzonderlijke gemeenten, die worden gekozen door en uit de leden, alsmede de predikant.

Het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de samenwerkingsgemeente is ondergebracht bij de bovengenoemde Stichting Financiële Samenwerking DoReVH, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering van de samenwerkingsgemeente is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De voorzitter van de gezamenlijke kerkenraad is dhr. J. Wilschut, tel. nr. 033 4725374; de secretaris is dhr. J. R. Nienhuis, tel. nr. 033 4755938.  De samenstelling van de voltallige kerkenraad kan worden gevonden op Kerkenraad.

De Johanneskerk heeft in dienst: een predikant (deeltijd), een organist (deeltijd) en een jongerenwerker (deeltijd). Deze beroepskrachten worden beloond volgens de rechtspositieregelingen van de PKN.

De reguliere leden van de kerkenraad en (advies) commissies functioneren als vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

De Doopsgezinde Gemeente Amersfoort heeft een predikantenfonds. Vanuit dit fonds wordt doorgaans € 10.000 per jaar bijgedragen aan de predikantskosten van de Johanneskerk. Dit bedrag wordt in de jaarrekening van de Johanneskerk verantwoord onder ‘giften’. Het beheer van dit vermogen is opgedragen aan een professionele vermogensbeheerder. Penningmeester: Mw. P.M. de Jong-Van der Gevel, tel.: 033 4551960.

 

Documentatie beschikbaar:

Als u iets wilt weten de organisatie en de doelstellingen van de Johanneskerk, kunt u de volgende documenten raadplegen en downloaden:

Stichting Financieële Samenwerking

SFS jaarrekening 2015.pdf3.8MB01 Jun 2016 03:37

Realisatie 2015 en Begroting 2016-2021

Realisatie 2015 en Begroting 2016.xls34.0KB01 Jun 2016 03:15
Meerjaren begroting 2016-2021.xls37.0KB01 Jun 2016 03:21

Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG Johanneskerkgemeente 2015.docx54.4KB01 Jun 2016 03:17
verslag ALV 24 maart 2015.docx30.2KB01 Jun 2016 03:25

Documenten 2015

U kunt altijd contact opnemen met één van de genoemde penningmeesters of andere ambtsdragers.

[1] Alle informatie over belastingvoordelen bij giften (inclusief kerkelijke bijdragen) kan worden gevonden op www.belastingdienst.nl. U zoekt dan onder ‘giften’. Onder ‘periodieke giften’ kunt u tevens een formulier vinden voor de (onderhandse) acte.